Category Archives: Trang chủ

Plugin báo giá dịch vụ sửa chữa thiết bị

Plugin báo giá dịch vụ sửa chữa thiết bị giúp cho khách hàng biết được phí chính xác hoặc phí dự kiến mà khách hàng phải trả cho nhu cầu của họ. Thuận tiện hơn để tiếp cận khách hàng. Đối với các của hàng sẽ bớt đi thời gian nghe máy và báo giá […]

Tạo nút Read More / Read Less (Xem thêm / Ẩn nội dung) cho nội dung quá dài trong wordpress

Để tạo nút Read More / Read Less cho các nội dung dài quá trong website ta dùng cách như sau HTML Nội dung cần ẩn hiện ta cần để trong các thẻ như sau <i class=”dots”>…</i><span class=”more-content”>Nội dung cần ẩn standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley […]